ആശ്വാസ് പദ്ധതിയുടെ ചികിത്സാ കാര്‍ഡിന്‍റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം 03.09.2020 രാവിലെ 12 മണിയ്ക്ക് ബഹു. ദേവസ്വം സഹകരണം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ആശ്വാസ് പദ്ധതിയുടെ ചികിത്സാ കാര്‍ഡിന്‍റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം 03.09.2020 രാവിലെ 12 മണിയ്ക്ക് ബഹു. ദേവസ്വം സഹകരണം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.