ഭരണസമിതി

അഡ്വ. ഡി. സുരേഷ് കുമാർ

പ്രസിഡന്റ്

അഡ്വ. എ. ഷൈലജാ ബീഗം

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്

വെൽഫെയർ

രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ബി.

ചെയർമാൻ