പഞ്ചായത്തുകൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ (11)

1. അതിയന്നൂര്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

2. ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

3. പോത്തൻകോട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

4. കിളിമാനൂര്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

5. നെടുമങ്ങാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

6. നേമം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

7. പാറശ്ശാല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

8. പെരുങ്കടവിള ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

9. വാമനപുരം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

10. വര്‍ക്കല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

11. വെള്ളനാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ (73)

1. അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

2. ആനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

3. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

4. അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

5. അരുവിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

6. ആര്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

7. ആര്യങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

8. അതിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

9. അഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

10. ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

11. ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

12. ചെങ്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

13. ചെറുന്നിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

14. ചിറയിന്‍കീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

15. ഇടവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

16. ഇലകമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

17. കടയ്ക്കാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

18. കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

19. കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

20. കള്ളിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

21. കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

22. കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

23. കരകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

24. കരവാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

25. കാരോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

26. കരുംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

27. കാട്ടാക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

28. കിളിമാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

29. കിഴുവിലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

30. കൊല്ലയില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

31. കോട്ടുകാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

32. കുളത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

33. കുന്നത്തുകാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

34. കുറ്റിച്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

35. മടവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

36. മലയിന്‍കീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

37. മണമ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

38. മംഗലപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

39. മാണിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

40. മാറനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

41. മുദാക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

42. നഗരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

43. നന്ദിയോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

44. നാവായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

45. നെല്ലനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

46. ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

47. ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

48. പള്ളിച്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

49. പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

50. പനവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

51. പാങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

52. പാറശ്ശാല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

53. പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

54. പെരിങ്ങമ്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

55. പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

56. പൂവച്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

57. പൂവാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

58. പോത്തന്‍കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

59. പുളിമാത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

60. പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

61. തിരുപുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

62. തൊളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

63. ഉഴമലയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

64. വക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

65. വാമനപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

66. വെള്ളനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

67. വെള്ളറട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

68. വെമ്പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

69. വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

70. വെട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

71. വിളപ്പില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

72. വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്

73. വിതുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ്