തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനറല്‍ കമ്മിറ്റി 03.09.2020 ന് രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനറല്‍ കമ്മിറ്റി 03.09.2020 ന് രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക്  തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുന്നു.